Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Podatek dochodowy »

Podatek dochodowy od osób fizycznych »

Odliczenia od podatku
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od podatku

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2008 do  31.12.2008 - archiwum
zobacz wersje czasowe ›››

Lp.
Rodzaj wydatku
Limit odliczeń
Uwagi
1. 
Kwoty wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

Uwaga: podatnicy zachowują prawo do ulgi do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy. 

w 2008 roku - 30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 11.340 zł W przypadku jednoczesnego korzystania w trakcie  obowiązywania ustawy z systematycznego gromadzenia oszczędności oraz innych odliczeń z tytułu tzw. dużej ulgi budowlanej, łączne odliczenia nie mogą przekroczyć 19% kwoty stanowiącej podstawę określania limitu odliczeń od podatku. 

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, np. umowy zawartej pomiędzy bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową a podatnikiem, czy bankowych dowodów wpłat. 

Odliczenie przysługuje łącznie obojgu małżonkom. 

2. 
Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.  w 2008 r. - kwota w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wykazanego w zeznaniu, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół  Przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonują urzędy skarbowe.
Ww. kwota przekazywana jest:
- jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu takich organizacji ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim
- na wniosek podatnika wyrażony poprzez wskazanie w zeznaniu organizacji pożytku publicznego (podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego), 
na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego - po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego - przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania,
Przekazanie ww. kwoty następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania. 
3. 
Wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe, z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne osoby bezrobotnej, z którą zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła umowę aktywizacyjną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym.

Uwaga:
Podatnik zachowuje prawo do odliczania wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Nie będzie podstaw do odliczenia wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po 31 grudnia 2006 r. 

w 2008 roku - składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych  Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym upłynął dwunastomiesięczny okres trwania umowy i pod warunkiem, że zawarta umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia został potwierdzony zaświadczeniem. 

Wydatki muszą być udokumentowane dowodami stwierdzającymi ich poniesienie. 

4. 
Kwota z tytułu wychowywania w roku podatkowym własnych lub przysposobionych dzieci:
- małoletnich,
- bez względu na ich wiek, które, zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
- do ukończenia 25 lat uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub  w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
w 2008 roku - kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1.173,70 zł Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców. Przy czym w przypadku rozwiedzionych rodziców lub pozostających w separacji, odliczenie przysługuje temu z nich, z którym dzieci faktycznie zamieszkują. Jeżeli natomiast dzieci zamieszkują przez część roku u jednego z rodziców, a przez część roku u drugiego z rodziców, każdemu z nich przysługuje odliczenie. Przypadająca każdemu z rodziców kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty 1.173,70 zł.
5. 
Podatek uzyskany poza terytorium RP obliczony przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia. Kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody zaliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) a kwotą podatku obliczonego od dochodów przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Odliczenie przysługuje podatnikowi podlegającemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który uzyskuje poza terytorium RP dochody z następujących źródeł:
- ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych,
- z działalności wykonywanej osobiście (np. umów zlecenia i o dzieło),
- z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium RP działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, w którym rozliczane są zagraniczne dochody metodą proporcjonalnego odliczenia. Przy czym ulga nie dotyczy dochodów uzyskanych w tzw. rajach podatkowych.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176; ze zm.).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Podatek dochodowy od osób fizycznych - pozostałe wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy - pozostałe działy

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.