Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Podatek dochodowy »

Podatek dochodowy od osób fizycznych »

Odliczenia od podatku
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od podatku

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2003 do  31.12.2003 - archiwum
zobacz wersje czasowe ›››

Lp.
Rodzaj wydatku
Limit odliczeń
Uwagi
1.
Duża ulga mieszkaniowa:
- budowa budynku mieszkalnego,
- wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
- nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne,
- przebudowa strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu.

Uwaga: w ramach kontynuacji tej inwestycji odliczeniu podlegają wydatki poniesione do 31.12.2004 r.

19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 19% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy
2003 r. - 35.910 zł,
tj. (70 m2 x 2.700 zł)
x 19%


Uwaga*): Wskaźnik za III kwartał 2002 r. jest niższy od ustalonego za III kwartał 2001 r., dlatego podstawa określenia przysługującej w 2003 roku kwoty odliczeń z tytułu wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych oparta jest na wskaźniku za 2001 r. (jest on najwyższy w okresie obowiązywania ustawy) - art. 7 ust. 28 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 ze zm.)
Uwaga: powyższy limit obejmuje również wydatki z tytułu systematycznego oszczędzania w banku prowadzącym kasę mieszkaniową (patrz pkt 3).

- Limit ulgi dotyczy całego okresu obowiązywania ustawy.
- Wydatki muszą być potwierdzone fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodem odprawy celnej. Dowód wpłaty lub zaświadczenie spółdzielni wystarczy w przypadku poniesienia wydatków na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, w tym również przeznaczenia na przekształ- cenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własno- ściowe prawo do lokalu.
- Limit wydatków na cele mieszkaniowe jest jeden dla obojga małżonków.
2.
Remont i modernizacja:
- budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie  tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów,
- Ulga remontowa jest ulgą trzyletnią obejmującą lata 2003-2005. 19% poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż: 3% kwoty bazowej stanowiącej podstawę obliczenia tzw. dużej ulgi mieszkaniowej obowiązującej w pierwszym roku każdego okresu trzyletniego: 5.670 zł, tj. 189.000 zł x 3%
- Szczegółowy wykaz objętych ulgą wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 788).
- Powyższe wydatki ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty.
- Odliczenie może być dokonane jeżeli suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku okresu trzyletniego wynosi co najmniej 0,3% kwoty bazowej, obowiązującej w pierwszym roku tego okresu, czyli 567 zł (189.000 zł x 0,3%).
- Wymienione limity odliczeń dotyczą obojga małżonków.
- lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego.
2,5% kwoty bazowej, o której 
mowa wyżej - 4.725 zł.

Uwaga: W razie zbiegu uprawnień do ww. odliczeń łączna ich kwota nie może przekroczyć 5.670 zł.

Zwiększenie limitu odliczeń w związku  z wydatkami na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych. 0,5% kwoty bazowej, o której mowa wyżej - 945 zł.
3.
Systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według
zasad określonych w odrębnych przepisach.
30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 6% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy dla kontynuujących - 11.340 zł, tj. (70m2 x 2.700 zł) x 6% od 2002 r. - ulga nie obowiązuje

Uwaga*):
Wskaźnik za III kwartał 2002 r. jest niższy od ustalonego za III kwartał 2001 r., dlatego podstawa określenia przysługującej w 2003 roku kwoty odliczeń z tytułu wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb ieszkaniowych oparta jest na wskaźniku za 2001 r. (jest on najwyższy w okresie obowiązywania ustawy) - art. 7 ust. 28 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 ze zm.)

Uwaga: podatnicy korzystający z ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej po 31 grudnia 2001 r., zachowują również prawo do ulgi, do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z zawartej umowy o kredyt kontraktowy. 

- W przypadku jednoczesnego korzystania w trakcie obowiązywania ustawy z systematycznego gromadzenia oszczędności oraz innych odliczeń z zakresu dużej ulgi budowlanej (pkt 1), łączne odliczenia nie mogą przekroczyć 19% kwoty stanowiącej podstawę określania limitu odliczeń od podatku, tj. w 2001 r. kwoty 30.590 zł (161.000 zł x 19%).
- Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, np. umowy zawartej pomiędzy bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową a podatnikiem, czy bankowych dowodów wpłat.
- Odliczenie przysługuje łącznie obojgu małżonkom.
4.
Dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci. 2003 r. - 19% poniesionych
wydatków.
- Ulga przysługuje co roku, a nie wykorzystana część ulgi nie przechodzi do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Odliczeniu podlegają wydatki udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi na dojazd środkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego. Nie można odliczyć wydatków udokumentowanych biletami jednorazowymi oraz biletami okresowymi na komunikację miejską.
- Prawo do ulgi przysługuje łącznie obojgu małżonkom.
5.
Zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą. 19 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 19% kwoty 2.280 zł
2003 r. - 433,20 zł,
tj. (2.280 zł x 19%).
- Wydatków przekraczających ustalony limit ulgi na dany rok nie można odliczyć w latach następnych.
- Wykaz przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia, został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 27.12.2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego (Dz. U. Nr 155, poz. 1812).
- Ww. wydatki muszą być udokumentowane wyłącznie fakturami VAT wystawionymi przez podatnika VAT,  niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodami odprawy celnej.
- Ustalony limit przysługuje odrębnie każdemu z małżonków w każdym roku podatkowym.
6.
Odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika. 19% poniesionych wydatków,
nie więcej jednak niż 19% kwoty 2.280 zł
2003 r. - 433,20 zł,
tj. (2.280 zł x 19%).
- Wydatki z tego tytułu są odliczane w roku ich poniesienia, nie przechodzą do odliczenia od podatku w następnych latach. 
- Rodzaje wydatków poniesionych przez podatnika na jego odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe zawiera art. 27a ust. 8 ustawy.
- Podstawą odliczenia wydatków jest posiadanie dowodu ich poniesienia, np. dowód wpłaty.
- Limit odliczeń przysługuje odrębnie każdemu z małżonków.
7.
Odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych. 19% poniesionych wydatków, 
nie więcej jednak niż kwota
760 zł
2003 r. -nie więcej niż kwota
760 zł.
- Odliczenie przysługuje  w każdym roku i nie odliczone kwoty nie przechodzą do odliczenia od podatku w następnych latach.
- Prawo do tego odliczenia przysługuje podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, o ile osoba ta nie ukończyła 25 lat i nie uzyskuje dochodów, z wyjątkiem zwolnionych od podatku dochodowego oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku, a podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej - o ile nie ukończył 35 lat.
- Dowodem poniesienia wydatku może być np. dowód wpłaty czesnego.
- W przypadku, gdy wydatki na kształcenie osoby pozostającej na utrzymaniu podatnika ponoszą małżonkowie, ustalony limit odliczeń dotyczy łącznie obojga małżonków, a odliczenie może być doko- nane zgodnie z wnioskiem złożonym w zeznaniu rocznym.

* * *

Wydatki na remont i modernizację

Za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uważa się wydatki poniesione na:

1) zakup materiałów i urządzeń,

2) zakup usług obejmujących:

a)wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,

b) transport materiałów i urządzeń,

c) wykonawstwo robót,

3) najem sprzętu budowlanego,

4) opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów, w związku z robotami.

Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego

1. Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:

1) przyłącza wodociągowe, hydrofornie,

2) przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczysz- czania ścieków,

3) przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,

4) przyłącza do linii elektrycznej.

2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.

3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:

1) wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,

2) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,

3) osuszanie fundamentów.

4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące:

1) konstrukcji stropów,

2) konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych,

3) konstrukcji i pokrycia dachu,

4) docieplenia stropów i stropodachów,

5) kanałów spalinowych i wentylacyjnych,

6) pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych.

5. Remont lub modernizacja elewacji budynku, obejmujące:

1) tynki i okładziny zewnętrzne,

2) malowanie elewacji,

3) docieplenie ścian budynku,

4) obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.

6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.

7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, obejmująca:

1) sanitariaty i kuchnie,

2) dźwigi osobowe,

3) wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeń ogólnodostępnych budynku dla osób niepełnosprawnych.

8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych,

2) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,

3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

5) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

10. Remont części wspólnej budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, zsypów, magazynów, pralni, suszarni).

Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego

1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym:

1) ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,

2) podłóg i posadzek,

3) okien, świetlików i drzwi,

4) powłok malarskich i tapet,

5) elementów kowalsko-ślusarskich,

6) izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,

7) pozostałych elementów (np. pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników).


2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

1) instalacji sanitarnych,

2) instalacji elektrycznych,

3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,

5) instalacji i urządzeń grzewczych,

6) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych

I. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

1) wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),

2) przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku,

3) zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody - z zastosowaniem gazowych grzejników ciepłej wody - instalacją centralnej ciepłej wody,

4) zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użyt- kowników gazu,

5) wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne,

6) wykonanie instalacji gazu płynnego.

II. Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych:

1) remont i wymiana urządzeń gazowych,

2) remont i wymiana instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń,

3) zainstalowanie, naprawa i wymiana urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,

4) zainstalowanie gazomierza.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Podatek dochodowy od osób fizycznych - pozostałe wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy - pozostałe działy

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.