Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Podatek dochodowy »

Podatek dochodowy od osób fizycznych »

Odliczenia od dochodu
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od dochodu

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2022 do  31.12.2022 - archiwum
zobacz wersje czasowe ›››

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1

Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy o PDOF) obejmująca wydatki poniesione na:

a) cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-3, 4-6b, 9-11, 13 i 15 ustawy o PDOF,

wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym

b) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne,

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

c) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy
inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

d) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

e) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia,

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

f) zakup leków, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301), jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki

wydatki w części przekraczającej w danym miesiącu kwotę 100 zł

2

Darowizny przekazane na:

a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PDOF),

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

b) cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o PDOF),

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

c) cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o PDOF),

kwota odpowiadająca wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

d) cele kształcenia zawodowego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy o PDOF),

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

e) cele zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e ustawy o PDOF)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

Uwaga:
Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-e nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

3

Darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19:

  a) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,

  b) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,

  c) Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,

  d) domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),

  e) Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.)

(art. 52n ustawy o PDOF)

darowizna przekazana od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r., tj. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19*) - kwota odpowiadająca wartości darowizny

4

Darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane:

  a) organom prowadzącym placówki oświatowe,

  b) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 989 ze zm.), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym

(art. 52x ustawy o PDOF)

darowizna przekazana od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r., tj. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19*) - kwota odpowiadająca wartości darowizny

5

Ulga internetowa (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PDOF)

Uwaga: Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z ulgi internetowej. Tak wynika z art. 26 ust. 6h ustawy o PDOF.

wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

6

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PDOF)

wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792);

w 2022 r. limit wpłat na IKZE wynosi:

  - 10.659,60 zł - dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.),

  - 7.106,40 zł - dla pozostałych osób

7

Składki członkowskie zapłacone na rzecz związków zawodowych (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2022 r. mającym zastosowanie do dochodów/przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r., co wynika z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1265 ze zm.)

w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 500 zł

8

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (art. 26e-26g ustawy o PDOF)

kwota kosztów kwalifikowanych (100-200%) ustalona zgodnie z art. 26e ustawy o PDOF

9

Ulga na prototyp (art. 26ga ustawy o PDOF)

kwota stanowiąca 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu

Uwaga: Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej.

10

Ulga wspierająca działania służące zwiększeniu sprzedaży produktów - tzw. ulga na ekspansję (art. 26gb ustawy o PDOF)

kwota kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1.000.000 zł w roku podatkowym

11

Ulga termomodernizacyjna (art. 26h ustawy o PDOF)

nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem

12

Ulga na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki (art. 26ha ustawy o PDOF)

kwota stanowiąca 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

Uwaga: Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności gospodarczej.

13

Ulga na zabytki (art. 26hb ustawy o PDOF) obejmująca wydatki poniesione:

 

a) w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,

kwota do wysokości 50% wydatków

b) w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków,

kwota do wysokości 50% wydatków

c) na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o którym mowa w pkt b

kwota do wysokości iloczynu 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej jednak niż 500.000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu

14

Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne lub spółki kapitałowe, w których alternatywna spółka inwestycyjna posiada określoną ilość udziałów/akcji (art. 26hc ustawy o PDOF)

kwota stanowiąca 50% poniesionych wydatków

Uwaga: Kwota odliczenia nie może przekroczyć 250.000 zł w roku podatkowym.

15

Ulga na terminal (art. 26hd ustawy o PDOF) obejmująca wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczęto przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku

1) 2.500 zł w roku podatkowym - w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o VAT,

2) 1.000 zł w roku podatkowym - w przypadku innych podatników

Podatnicy będący małymi podatnikami spełniającymi warunki z art. 26hd ust. 2 ustawy o PDOF mogą odliczyć 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2.000 zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki.

Uwaga: Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej.

16

Ulga na robotyzację (art. 52jb ustawy o PDOF)

kwota stanowiąca 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym

Uwaga: Kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności gospodarczej.

17

Ulga symultaniczna przewidziana dla podatników osiągających w ramach działalności gospodarczej dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, którzy od tych dochodów płacą 5% podatek (art. 30ca ust. 9a ustawy o PDOF)

koszty kwalifikowane określone w art. 26e ust. 2-3b ustawy o PDOF, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika prawa własności intelektualnej

18

W ramach praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.)

Uwaga: Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 374.290 zł dla inwestycji zakończonych w 2022 r.

*) Stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 został odwołany z dniem 16 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1027).

Uwaga! Z dniem 1 lipca 2022 r. uchylono art. 26 ust. 1 pkt 2aa i ust. 4a-4c ustawy o PDOF, tj. przepisy o uldze dla pracowników i prowadzących działalność gospodarczą (potocznie nazywanej ulgą dla klasy średniej). Ulgi tej nie stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Tak wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265).

Podstawa prawna:

  1) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.),

  2) obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 r.
  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022 (Mon. Pol. poz. 1055),

  3) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2022 (Mon. Pol. poz. 1160).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Podatek dochodowy od osób fizycznych - pozostałe wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy - pozostałe działy

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.