Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Składki ZUS »

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osoby współpracującej ...
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Składki ZUS

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osoby współpracującej

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2024 do  31.12.2024

Lp.

Forma
opodatkowania

Stopa
procentowa

Miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2024 r.

osoby, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy o sus
oraz w art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców

1.

Wg skali podatkowej (art. 27 ustawy o pdof)

IP BOX
(art. 30ca ustawy o pdof)

9%

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:

  1) dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym*) jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu ustawy o pdof a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o pdof,

  2) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 1, jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

  3) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w rozumieniu ustawy o pdof, osiągniętych od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o pdof, poniesionych od początku roku,

  4) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 3, jest pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

  5) przy obliczaniu dochodów, o których mowa w pkt 1 i 3, stosuje się art. 24 ust. 1-2b ustawy o pdof i nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ustawy o pdof; w przypadku osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dochód, o którym mowa w pkt 1 i 3, ustala się z uwzględnieniem art. 44 ust. 2 zdanie drugie ustawy o pdof.

Jeżeli obliczona podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego*), podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi ta kwota.

Uwaga: *) Rok składkowy obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

W związku z tym podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż: 

- za styczeń 2024 r. - 3.490 zł,

- za luty i kolejne miesiące 2024 r. oraz za styczeń 2025 r. - 4.242 zł.

2.

Podatek liniowy
(art. 30c ustawy o pdof)

IP BOX
(art. 30ca ustawy o pdof)

4,9%

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka (ustalony w sposób zaprezentowany w lp. 1).

Uwaga: Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w pierwszym dniu roku składkowego, czyli nie niższa niż:

  - za styczeń 2024 r. - 314,10 zł (3.490 zł × 9%),

  - za luty i kolejne miesiące 2024 r. oraz za styczeń 2025 r. - 381,78 zł (4.242 zł × 9%).

3.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 776)

9%

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

  - 4.660,71 zł (60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r., które wyniosło 7.767,85 zł) - gdy przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczyły kwoty 60.000 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 419,46 zł (9% z 4.660,71 zł),

  - 7.767,85 zł (100% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r., które wyniosło 7.767,85 zł) - gdy przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 60.000 zł i nie przekroczyły kwoty 300.000 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (9% z 7.767,85 zł),

  - 13.982,13 zł (180% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r., które wyniosło 7.767,85 zł) - gdy przychody z działalności gospodarczej osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczyły kwotę 300.000 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.258,39 zł (9% z 13.982,13 zł).

Za kolejne miesiące danego roku przedsiębiorcy opłacają składkę zdrowotną w ww. kwotach w zależności od wysokości osiągniętego przychodu, licząc narastająco.

osoby, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy o sus
oraz w art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców

4.

Karta podatkowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia
20 listopada 1998 r.

9%

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia 2024 r., czyli 4.242 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 381,78 zł (9% z 4.242 zł).

pozostałe osoby prowadzące działalność pozarolniczą wymienione w art. 8 ust. 6 ustawy o sus,
inne niż wskazane wcześniej

5.

-

9%

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2023 r., włącznie z wypłatami z zysku, tj. 7.767,85 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (9% z 7.767,85 zł).

osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą/osobami,
o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców

6.

-

9%

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2023 r., włącznie z wypłatami z zysku, tj. 5.825,89 zł (75% z 7.767,85 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 524,33 zł (9% z 5.825,89 zł).

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o sus, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

  1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (z wyjątkiem osoby, o której mowa w art. 8 ust. 6a ustawy o sus),

  2) twórcę i artystę,

  3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

   a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

   b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

  4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

  4a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług,

  4b) komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej,

  5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Osoba, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236), to przedsiębiorca będący osobą fizyczną korzystający z tzw. ulgi na start.

Podstawa prawna: art. 79, 79a, 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146), zwanej ustawą zdrowotną.

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Składki ZUS - pozostałe wskaźniki i stawki

Składki ZUS - pozostałe działy

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.