Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Podatek dochodowy »

Podatek dochodowy od osób fizycznych »

Odliczenia od dochodu
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odliczenia od dochodu

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2024 do  31.12.2024

Lp.

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

1

Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a ustawy o PDOF) obejmująca wydatki poniesione na:

a) cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-3, 4-6b, 9-11, 13 i 15 ustawy o PDOF,

wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym

b) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne,

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

c) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

d) utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

e) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia,

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

f) zakup leków, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.), jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki

wydatki w części przekraczającej w danym miesiącu kwotę 100 zł

2

Darowizny przekazane na:

a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PDOF),

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

b) cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o PDOF),

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

c) cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o PDOF),

kwota odpowiadająca wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

d) cele kształcenia zawodowego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy o PDOF),

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

e) cele zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. e ustawy o PDOF)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochoduUwaga:
Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-e nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

3

Ulga internetowa, (art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PDOF)

Uwaga: Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z ulgi internetowej. Tak wynika z art. 26 ust. 6h ustawy o PDOF.

wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

4

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PDOF)

wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792 ze zm.);

w 2024 r. limit wpłat na IKZE wynosi:

  - 14.083,20 zł - dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497),

  - 9.388,80 zł - dla pozostałych osób

5

Składki członkowskie zapłacone na rzecz związków zawodowych (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PDOF)

w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 840 zł

Uwaga: Kwota 840 zł ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Tak wynika z art. 8 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1667)

6

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (art. 26e-26g ustawy o PDOF)

kwota kosztów kwalifikowanych (100-200%) ustalona zgodnie z art. 26e ustawy o PDOF

7

Ulga na prototyp (art. 26ga ustawy o PDOF)

kwota stanowiąca 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu

Uwaga: Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej.

8

Ulga wspierająca działania służące zwiększeniu sprzedaży produktów - tzw. ulga na ekspansję (art. 26gb ustawy o PDOF)

kwota kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1.000.000 zł w roku podatkowym

9

Ulga termomodernizacyjna (art. 26h ustawy o PDOF)

nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem

10

Ulga na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki (art. 26ha ustawy o PDOF)

kwota stanowiąca 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

Uwaga: Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności gospodarczej.

11

Ulga na zabytki (art. 26hb ustawy o PDOF) obejmująca wydatki:

 

a) poniesione w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,

kwota do wysokości 50% wydatków

b) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków

kwota do wysokości 50% wydatków

12

Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne lub spółki kapitałowe, w których alternatywna spółka inwestycyjna posiada określoną ilość udziałów/akcji (art. 26hc ustawy o PDOF)

kwota stanowiąca 50% poniesionych wydatków

Uwaga: Kwota odliczenia nie może przekroczyć 250.000 zł w roku podatkowym.

13

Ulga na terminal (art. 26hd ustawy o PDOF) obejmująca wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczęto przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku

1) 2.500 zł w roku podatkowym - w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o VAT,

2) 1.000 zł w roku podatkowym - w przypadku innych podatników

Podatnicy będący małymi podatnikami spełniającymi warunki z art. 26hd ust. 2 ustawy o PDOF mogą odliczyć 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2.000 zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki.

Uwaga: Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej.

14

Ulga na robotyzację (art. 52jb ustawy o PDOF)

kwota stanowiąca 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym

Uwaga: Kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności gospodarczej.

15

Ulga symultaniczna przewidziana dla podatników osiągających w ramach działalności gospodarczej dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, którzy od tych dochodów płacą 5% podatek (art. 30ca ust. 9a ustawy o PDOF)

koszty kwalifikowane określone w art. 26e ust. 2-3b ustawy o PDOF, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika prawa własności intelektualnej

16

W ramach praw nabytych - ulga odsetkowa (art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... - Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.)

Uwaga: Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 443.450 zł dla inwestycji zakończonych w 2024 r.

Podstawa prawna:

  1) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.),

  2) obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2024 (Mon. Pol. poz. 1339),

  3) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2024 (Mon. Pol. poz. 1337).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Podatek dochodowy od osób fizycznych - pozostałe wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy - pozostałe działy

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.